Chests
Bureaus

Chest
34" x 35" x 20"
$799
End Table
23" x 22" x 17"
$400
Japanese Kimono Tansu
35" x 39" x 16"
$1495
Kimono Tansu
36" x 17" x 46"
$1895
Korean Apothecary Chest
32" x 32" x 11"
$995